شیوه ارائه مطالب علمی-فنی 

 

 • مرجع درس
  • روحانی رانکوهی سید محمد تقی، شیوه ارائه مطالب علمی-فنی، ویراست  سوم، انتشارات جلوه، 1388، شابک: 6-7-90871-964

 

 • نمره گذاری درس
  • آزمون پایان ترم:                        %40
  • کار کلاسی:                             %60
   1. ارائه کار پژوهشی:                               %45
    • ارائه کتبی؛ در قالب شبه-مقاله                          %21
    • ارائه شفاهی + تهیه فایل ارائه (PowerPoint)؛      %24
   2. تهیه رزومه (کارنامک) فارسی + تکلیف:   %15

 

 • موضوع پژوهش برای ارائه کتبی و شفاهی:
  • بزودی اعلام خواهد شد

 

 • نشانی پست الکترونیک درس: uni.tasks {AT} gmail {DOT} com 


 

 

 

 • زمانبندی  درس در ترم دوم 91-90:
  • انتخاب عنوان پژوهش و تهیه طرح اولیه ارائه کتبی:  تــــا  1390/12/20؛
  • تحویل گزارش پژوهش در قالب شبه مقاله: 1390/1/19 تـا  1390/2/7 (تمدید نخواهد شد) ؛
  • ارسال کارنامک فارسی: 1391/2/14 تا 1391/3/31
  • ارسال تکلیف جستجو: 1391/2/14 تا 1391/3/31
  • ارائه شفاهی: از 1391/2/15 تـا 1391/3/19 به مدت پنج یا شش هفته